پوریا سلطانی در پاییز ۲۰۲۳ به “پکس لا” پیوست. او در بخش مهاجرت این شرکت، به عنوان عضو تیم در زیربخش دعاوی مهاجرت، در خدمت شماست.

Call Us Now
WhatsApp