Retainer Agreement

هدف از این قرارداد خلاصه و تأیید شرایط و دامنه خدمات حقوقی است که ما به شما ارائه می دهیم. این قرارداد یک سند قانونی می باشد و قابل اجرا بین شما و شرکت حقوقی پکس. اگر انگلیسی زبان اول شما نیست، باید قبل از امضا، این قرارداد را توسط یک مترجم معتبر حرفه ای ترجمه کنید. نفهمیدن آنچه امضا کرده اید دفاع قانونی نمی باشد. این قرارداد یک فرم هوشمند است و از منطق هوشمند استفاده می کند. این بدان معنی است که بسته به سرویسی که در بالای فرم انتخاب می کنید، پاراگراف های مختلفی ظاهر می شود
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 8 files.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 8 files.