بررسی قضایی ویزای اقامت موقت (توریستی) کاناداتوسط قاضی دادگاه فدرال آقای فلن

حکم در تاریخ 17 نوامبر 2021 صادر شده است این یک پرونده ی بررسی قضایی ویزای تحصیلی مردود شده برای یک مادر و دختر اهل گایانا بوده که مادر می خواسته به کانادا بیاید تا دوست پسر خود را که مقیم دایم کانادا می باشد به مدت یک هفته ببیند. Read more…

6047679529
Directions