جهت پیگیری لحظه ای پرونده های رفع ریجکتی ویزای کانادا لطفا روزانه به جدول زیر مراجعه فرمایید

6047679529
Directions