نام و نام خانوادگی متقاضی اصلی
شماره ی تماس
آدرس ایمیل
آدرس شما
تاریخ تولد
هر کدام از مدارک را که دارید، علامت بزنید
Click or drag a file to this area to upload.
پاسپورت خود را آپلود کنید
نام رشته ی دانشگاهی که قبول شده اید
نام دانشگاه کانادا که در آن قبول شده اید یا قصد اقدام دارید

Study Permit

اجازه تحصیل
کشوری که در حال حاضر اقامت دارید
کشور محل اقامت در 5 سال اخیر اگر متفاوت بوده
وضعیت تاهل
نام و نام خانوادگی همسر
اگر ازدواج کرده اید، هنگام ازدواج حضور فیزیکی داشته اید؟
تاریخ ازدواج
آیا قبلا ازدواج کرده اید؟
نام و نام خانوادگی همسر قبلی
تاریخ تولد همسر قبلی
تاریخ ازدواج قبلی
تاریخ طلاق
زبان مادری شما
آیا امتحان زبان از مراکز رسمی داده اید؟
آیا شما گرین کارت کشور امریکا را دارید؟
آیا حامی مالی دارید؟
رابطه شما با حامی مالی تان چیست؟
آیا تابحال درخواست ویزای شما به کشوری رد شده است؟
اگر بله، این موارد را پاسخ دهید: نام کشور – نوع ویزای درخواستی – شماره پرونده – تاریخ رد شدن ویزا
رنگ چشم شما
قد شما

Family Information

اطلاعات خانوادگی
شغل همسر
آیا همسر شما، همراه شما می آیند؟
نام و نام خانوادگی مادر
وضعیت تاهل مادر
تاریخ تولد مادر
آدرس محل اقامت مادر
شغل مادر
آیا مادر شما همراه شما می آیند؟
در صورتی که مادر شما فوت کرده اند، تاریخ فوت و شهری که در آن فوت کرده اند
نام و نام خانوادگی پدر
تاریخ تولد پدر
آدرس محل اقامت پدر
شغل پدر
آیا پدر شما همراه شما می آیند؟
وضعیت تاهل پدر
در صورتی که پدر شما فوت کرده اند، تاریخ فوت و شهری که در آن فوت کرده اند
نام و نام خانوادگی فرزند
تاریخ تولد فرزند
شغل فرزند
آدرس محل اقامت فرزند
وضعیت تاهل فرزند
آیا فرزند شما همراه شما می آیند؟
در صورتی که فرزند شما فوت کرده اند، تاریخ فوت و شهری که در آن فوت کرده اند
۲- نام و نام خانوادگی فرزند
تاریخ تولد فرزند
شغل فرزند
آدرس محل اقامت فرزند
وضعیت تاهل فرزند
آیا فرزند شما همراه شما می آیند؟
در صورتی که فرزند شما فوت کرده اند، تاریخ فوت و شهری که در آن فوت کرده اند
۳- نام و نام خانوادگی فرزند
تاریخ تولد فرزند
شغل فرزند
آدرس محل اقامت فرزند
وضعیت تاهل فرزند
آیا فرزند شما همراه شما می آیند؟
در صورتی که فرزند شما فوت کرده اند، تاریخ فوت و شهری که در آن فوت کرده اند
۴- نام و نام خانوادگی فرزند
تاریخ تولد فرزند
شغل فرزند
آدرس محل اقامت فرزند
وضعیت تاهل فرزند
آیا فرزند شما همراه شما می آیند؟
در صورتی که فرزند شما فوت کرده اند، تاریخ فوت و شهری که در آن فوت کرده اند
نام و نام خانوادگی خواهر یا برادر
تاریخ تولد خواهر یا برادر
شغل خواهر یا برادر
آدرس محل اقامت خواهر یا برادر
وضعیت تاهل خواهر یا برادر
آیا این خواهر یا برادر شما همراه شما می آیند؟
در صورتی که این خواهر یا برادر شما فوت کرده اند، تاریخ فوت و شهری که در آن فوت کرده اند
۲ - نام و نام خانوادگی خواهر یا برادر
تاریخ تولد خواهر یا برادر
آدرس محل اقامت خواهر یا برادر
شغل خواهر یا برادر
وضعیت تاهل خواهر یا برادر
آیا این خواهر یا برادر شما همراه شما می آیند؟
در صورتی که این خواهر یا برادر شما فوت کرده اند، تاریخ فوت و شهری که در آن فوت کرده اند
۳ - نام و نام خانوادگی خواهر یا برادر
تاریخ تولد خواهر یا برادر
شغل خواهر یا برادر
آدرس محل اقامت خواهر یا برادر
وضعیت تاهل خواهر یا برادر
آیا این خواهر یا برادر شما همراه شما می آیند؟
در صورتی که این خواهر یا برادر شما فوت کرده اند، تاریخ فوت و شهری که در آن فوت کرده اند
آیا خدمت سربازی انجام داده اید؟
تاریخچه سفر (شهر، کشور، تاریخ رفت و آمد، هدف)
تاریخ شروع خدمت سربازی
تاریخ پایان خدمت سربازی

Study Plan

برنامه ی تحصیلی شما
هدف شما از ادامه تحصیل چیست؟
چرا مایل به تحصیل در کشور کانادا هستید؟ چرا در کشور اقامت / شهروندی خود نمی خواهید تحصیل کنید؟
این رشته چه کمکی به پیشرفت کاری و شخصی شما میکند؟
آیا شما در کشور اقامت / شهروندی خود اعضای خانواده دارید که همراه شما به کشور کانادا نخواهند آمد؟ روابط خود را توضیح دهید
آیا شما این موارد را دارید؟ شرکت / ملک / خودرو /بیمه /پیشنهاد کاری /پیشنهاد ترفیع مرخصی برای طول تحصیل
آیا رشته ی مورد نظر در سطح پایین تری از آخرین مدرک تحصیلی شماست؟ چرا در این سطح تصمیم به تحصیل دارید؟
آیا رشته ی مورد نظر در سطح مشابهی با آخرین مدرک تحصیلی شماست؟ چرا در این سطح تصمیم به تحصیل دارید؟
آیا رشته ی مورد نظر به سابقه ی تحصیلی و کاری شما نامربوط است؟ اگر بله چرا تصمیم به تحصیل در این حیطه دارید؟
مبلغی که در طول تحصیل در اختیار دارید؟
6047679529
Directions