وکلای تجدید نظر پناهندگی در کانادا

آیا به دنبال وکیل تجدید نظر پناهندگی در کانادا هستید

ما می توانیم به شما کمک کنیم.

تیم پکس‌لا یک شرکت حقوقی کانادایی است که دفاتری دفة ،ةوووا یتیش کلمبیا دارد. A پناهنگی‌ان کمک کند.

وقت طلاست


از زمان دریافت رای مبنی بر رد شدن ویزا 15 یناف پناهندگان درخواست تجدیدنظر بدهید.

هیئت مهاجرت و پناهندگی کانادا


بسیار مهم است که در مهلت زمانی 15 روزه برای درخواسدندد،تت رد شدن درخواست پناهندگی خود اقدام کنید تا دستور رد ةمخرد متوقف شود.

A فوراً اقدام کنید زیرا 15 روز زمان زیادی نیست.

اگر قبل از اتمام جدول زمانی 15 روزه اقدام نکنید، نکنید، مممن برای تجدیدنظر در مورد پرونده تان به بخش تجدیدنظر سدیدنظاددنظر پنا) ت بدهید.

تا زمانی که پرونده شما در بخش تجدیدنظر پناهندگان اجٌاست دیگری وجود دارد که باید رعایت کنید:

 1. شما باید ظرف روز 15 پس از دریافت رای رد، درخواست تجدیدنظر ارائه دهید.
 2. شما باید ظرف روز 45 پس از دریافت رای خود از بخش حفاظت از پناهندگان، سوردان، سوابق ی خود را ثبت کنید.
 3. A ده شما بگیرد، 15 روز فرصت دارید تا به وزیر پاسخ دهید.

A افتد؟


اگر یکی از ضر‌الاجل‌nya خش خش جنظر پناهنگان را از د دای ، اما می‌خوlat بوایاظ امlex اما امlex امایاقاقاقاق ی‌خlex ی‌خای ی‌خای készítette. نون 6 و قانون 37 قوانین خش خشنظر پناهنگان به خش خش ظر پر هان مراجعه کنی.

بخش تجدید نظر پناهندگان


این فرآیند می تواند زمان بیشتری بگیرد، پرونده کدٌیودا ر نهایت ناموفق باشد. بنابراین، ما به شما توصیه می کنیم که مراقب تمام مهل، تمام مهلت ظر پناهندگان باشید.

وکلای درخواست تجدیدنظر پناهندگان چه کاری می دد تواننج تواننج

بیشتر درخواست‌های تجدیدنظر در بخش تجدیدنظر پنا٧نةةتبباسد“ و جلسه شفاهی ندارند.

بنابراین باید اطمینان حاصل کنید که مدارک و دلایل ا؈ایل ووان وشی که RAD خواسته است آماده کرده اید.

یک وکیل باجربه ج نظر پناهنگی می تواند با تهیه صحیح اسناد درخواس ظظ نظash ، حقیق در ارizt. اسلال های حقوقی قوی برای پیشرد ادعایان به شما کمک کند.

اگر شرکت Pax Law را برای درخواست پناهندگی خود به دهمٌٌ؆ری گی از شما اقدامات زیر را انجام خواهیم داد:

در بخش تجدیدنظر پناهندگان، اعلامیه تجدید نظر بدهید

اگر تصمیم دارید که Pax Law Corporation را به عنوان وکلای تجدیدنظر پناه بگیرید، ما فوراً از طرف شما یک اعلامیه تجدیدنظر اردنظر اردنظر ارائ

با ارسال اعلامیه جنظر قل از گذش گذش روز از تاریخ دریاف صمیم رد شن ویزا megvált می کنیم.

رونوشت جلسه رسیدگی بخش حفاظت از پناهندگان را بگیرید

Pax jog ناهندگان („RPD”) دریافت می کند.

ما رونوشت را بررسی خواهیم کرد تا متوجه شویم که تصمیم که تصمیم ةه تصمیم باهات واقعی یا قانونی در رای رد ویزا مرتکب شده است.

با ثبت سوابق تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر را کامل کنید

شرکت پکس سه نسخه از سوابق تجدیدنظرخواهی را جج؅ه بادان سوان دیدنظر در تصمیم رد پناهندگی آماده خواهد کرد.

قوانین بخش تجدیدنظر پناهندگان مستلزم ارائه دو نسادجبسود ظر به RAD و یک نسخه برای ارسال به وزیر مهاجرت، پناهندة اناندر دا ظرف 45 روز پس از صدور رای رد است.

سوابق تجدیدنظرخواهی باید حاوی موارد زیر باشد:

 1. اطلاعیه رای و دلایل کتبی رای.
 2. تمام یا بخشی از رونوشت جلسه رسیدگی RPD که تجدیدنظرخودنرخواه جلسه به آن استناد کند.
 3. A دداری کرده است.
 4. یک بیانیه کتبی که روشن می کند:
  • تجدید نظر خواه نیاز به مترجم دارد یا خیر.
  • تجدید نظر خواه می‌خواهد به شواهدی استناد کند که پر بجد اه پس ا ود آمده یا در زمان رسیدگی به طور منطقی در دسترس نباسده. و
  • تجدیدنظرخواه مایل است جلسه دادرسی در RAD برگزار شود.
 5. هر مدرک مستندی که تجدیدنظرخواه بخواهد در فرجام خو؆اٌ خواه د کند.
 6. هر قانون قضایی یا مرجع قانونی که تجدیدنظرخواه بخرخواه بخورددد ه آن استناد کند. و
 7. یادداشت تجدیدنظرخواهی به شرح زیر:
  • تشریح اشتباهاتی که دلیل تجدیدنظرخواهی است.
  • اینکه چگونه مدارک مستندی که برای اولین بار د، ای فرآ ود، الزامات قانون حفاظت از مهاجرت و پناهندگان ههورد،ن را برآ
  • تصمیمی که تجدیدنظرخواه به دنبال آن است. و
  • اینکه چرا باید در طول فرآیند RAD جلسه دادرسی برگزار شود؛ در صورتی که تجدیدنظرخواه درخواست دادرسی داشته باشد.

وکلای تجدیدنظر پناهندگی ما تحقیقات قانونی و واقارم،اازلد ه پرونده کامل و مؤثر تجدیدنظرخواه برای پرونده شمخدده شمخدده شما ان.

چه کسی می تواند در مورد رد شدن خود از RAD تقاضای تجدید ؟ظٌد ند

گروه های زیر نمی توانند به RAD درخواست تجدید نظر دهند:

 1. اتباع خارجی تعیین شده DFN افرادی که به منظور یا در اارب عرارتب ی تروریستی یا جنایی به کانادا قاچاق شده اند.
 2. افرادی که ادعای حمایت از پناهندگی خود را پس گرفت٧س درفت٧د درفت٧د ی،.
 3. در صورتی که رای RPD بیان کند که ادعای پناهندگی «هیچ مابرد یا کاملاً بی‌اساس است.
 4. افرادی که ادعای خود را در مرز زمینی با ایالات متحدرده متحده ادعا به عنوان استثنایی از توافقنامه کشور سوم امن ادج ج امن ادر ج PD از توافقنامه کشور سوم عنوان استثنایی از توافقنامه کشور به عنوان استثنایی R.
 5. اگر وزیر مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا بیخواست دادن به حمایت از پناهندگی فرد ارائه دهد و تصمیم RPD اجمارند یا رد کرده باشد.
 6. A مایت از پناهندگی فرد ارائه دهد و RPD آن درخواست را مرنددی مجاز .
 7. اگر ادعای شخص قبل از اجرایی شدن سیستم جدید در دسامرج دسامبر ه باشد. و
 8. در صورتی که حمایت از پناهندگی شخص طبق ماده 1F(B) دٯهٌن٧ننسٌنوانس به دلیل دستور تسلیم طبق قانون استرداد ، رد شده باشد.

اگر مطمئن نیستید که می‌توانید به RAD درخواست تجدیدنن،تجدیدنن،، ‌کنیم با یکی از وکلای تجدیدنظر پناهندگان ما مشورت دنن.

اگر نتوانید از RAD درخواست تجدید نظر کنید چه اتفاقی مید

افرادی که نمی توانند به رای رد پناهندگی خود کٌا؆د اعترانة A

در فرآیند بررسی قضایی، دادگاه فدرال تصمیم RPD را برخرددة. دادگاه فدرال تصمیم خواهد گرفت که آیا این تصمیم تصمیم ااا؆میم ااال ای دادگاه های اداری پیروی می کند یا خیر.

A نده خود با یک وکیل مشورت کنید.

وکلای Pax Law را استخدام کنید

اگر می خواهید با یکی از وکلای تجدیدنظر پناهندگی ما در مورد پرونده خاص خود صحبت کنید، یا پکس‌لا را برای درخواست پناهندگی خود به کار بگیرید، می توانید در ساعات کاری با دفاتر ما تماس بگیرید یا برای مشاوره با ما وقت بگیرید.

سوالات متداول

اگر در طول فرآیند RAD مهلت زمانی را از دست بدهم چه ات،د؅ٌ۪یفاق

شما باید برای RAD درخواست دهید و درخواس۪ تمدید زمان کند. برنامه شما باید از قوانین RAD پیروی کند.

آیا در طول فرآیند RAD جلسات حضوری وجود دارد؟

اکثر جلسات رسیدگی RAD بر اساس اطلاعاتی است که شم، اعجدیییقطر دنظر و سوابق تجدیدنظرخواهی ارائه می کنید. با این حال، در برخی موارد RAD ممکن است یک جلسه رسیدگی رسیدگی زاد برد

آیا می توانم در طول فرآیند درخواست پناهندگی، نمانششااادده

بله ، شما می توانی یکی از اشخاص زیر را به عنوان نماینده انخاب کنی:

 1. وکیل یا دستیار وکیل دادگستری که عضو انجمن حقوقی اسدانبا.
 2. مشاور مهاجرت که عضو کالج مشاوران مهاجرت و شهروندت اسس. و
 3. یکی از اعضای Chambre des notaires du Québec. با حسن شهرت و معتبر

نماینده تعیین شده چیست؟

A انایی قانونی تعیین می شود.

آیا فرآیند بخش تجدیدنظر پناهندگان محرمانه است؟

بله، RAD اطلاعاتی را که در طول فرآیند ارائه می‌دهید هدٌممننمدهید محر ارد تا از شما محافظت کند.

چگونه می توانم بفهمم که حق تجدید نظر در RAD را دارم؟

اکثر مردم می توانند در مورد رد پناهندگی به RAD اعتران دنة. با این حال ، اگر مشکوک هس که مکن اس در میان افرای باشی کgyen ارزیای پرونده خود مشورت کنی. ما می توانیم به شما راهنمایی کنیم که آیا باید بٌن،اینرةایه شرةا ده خود را برای بررسی قضایی در دادگاه فدرال مطرح کنید خیاید.

چقدر زمان برای درخواست تجدید نظر در مورد رد ادعایددارداهن؅

15 جدیدنظر به RAD ارسال کنید.

RAD چه نوع شواهدی را در نظر می گیرد؟

RAD می تواند قرائن یا شواهد جدیدی را در نظر بگیرد که ددطٌ طو؆ر طٌه به ل فرآیند RPD ارائه نشده باشد.

RAD چه عوامل دیگری را می تواند در نظر بگیرد؟

RAD همچنین می تواند بررسی کند که آیا RPD در تصمیم رد خوااتد خوااشش ا قانونی داشته است. علاوه بر این، RPD می تواند استدلال های حقوقی وکیل این؆هٴان؆ده تجد،د ما که به نفع شماست در نظر بگیرد.

درخواست تجدید نظر پناهندگی چقدر طول می کشد؟

شما 45 روز از زمان رای رد برای تکمیل درخواست خود فرست خود فرادد خهشدد A رسد، یا در برخی موارد ممکن است تکمیل آن بیش از یک سوشل سوال .

آیا وکلا می توانند به پناهندگان کمک کنند؟

بله. وکلا می توانند با تهیه پرونده های پناهندگان بادهه و اراائه ن های دولتی مربوطه به آنها کمک کنند.

چگونه می توانم در مورد رای پناهندگی در کانادا تجدننم ٟظدٌر

ممکن است بتوانید با ارسال یک اعلامیه تجدیدنظر به ارد؆ ندگان، به رای رد RPD خود را اعتراض کنید.

شانس برنده شدن در درخواست مهاجرت به کانادا چقدر است؟

هر مورد منحصر به فرد است. توصیه می کنیم با یک وکیل واجد شرایط در مورد ددخ،تس موفق ه مشورت کنید.

اگر درخواست پناهندگی رد شد چه باید کرد؟

در اسرع وقت با یک وکیل صحبت کنید. شما در معرض خطر اخراج هستید. وکیل شما ممکن اس به شما توصیه کند کgyen شود که فرآیند ارزیای خطر قل از حذف را انجام دهی.

مراحل تجدیدنظر در مورد ادعای رد شده پناهندگی

یک اعلامیه تجدیدنظر ثبت کنید

سه نسخه از اعلامیه تجدید نظرخواهی خود را در بخش تسندددان؆د ثبت کنید.

دریافت و بازبینی ضبط / رونوشت جلسه رسیدگی بخش حفاانهززنناز

رونوشت یا ضبطی از جلسه رسیدگی RPD دریافت کنید و آن رااا،،،ابر هات واقعی یا قانونی بررسی کنید.

سوابق تجدیدنظرخواهی را تهیه و بایگانی کنید

A سخه را در RAD بایگانی کنید و یک نسخه را به وزیر تحویل دهید و یک نسخه را به وزیر تحویل دهید

در صورت لزوم به وزیر پاسخ دهید

اگر وزیر در پرونده شما دخالت کند، 15. ماده کنید.

Hívj minket most
WhatsApp