وکلای شرکت Pax law با مسائل حقوقی که کارآفرینان ک٧هنن شروع کسب و کار خود با آن مواجه می شوند آشنا هستند. ما همچنین با چالش هایی که کسب و کارها برای یافتن و ار و به ور عمومی قابل اعتماد و آگاه با آنها روبرو هستند آشنتیهسا. A تید دریافت کنید:

ساختار کسب و کار کوچک

A جه می شوید این است که آیا باید کسب و کار خود را ثبت کنید A جاری استفاده کنید، مانند یک شرکت انفرادی یا مشارکت. وکلای ما می تواند شما را در مورد مزایا و ezeketlélkezett ر راه اندازی سریع و کارآمد ک و کار کمک کنند.

اگر ک و کار خود را با یک شریک جاری شروral ی ی ک م ما می توانی© یه گذاری مشرک را پیش نوی کنیم تا از همان ابا از حقوق شما محافظ کنیم و احمال بروز ایات کاری کار ک کار ک کم شfer بم بی ایات ک vált

دریافت کمک در مورد قراردادها و توافق نامه ها

به عنوان صاح یک ک و کار کوچک ، بای قراردادهای زیای را امضا کنی. این قراردادها می تواند شامل قراردادهای خدماتی، اجاره های تجاری، اجاره تجهیزات، قراردادهای خرید کالا یا بار،ی اددااد؇ار قر اشد. وکلای مخصص در ک و کارهای کوچکر pax törvény ilvánet د م متن قانونی قرارداد را برای شما پیش نوی می کنند.

علاوه بر این ، اگر در نظر داری قراردای را منue کنی و از شرایط آن قرارد megvált شما سودمند اس یا خیر ، ؤالی داری ، می‌وانی با یکی از وکلای omás مشورت کنی و در موlét تjed تان مشان مشان مشان مشورizetatív حقوقی دریافت کنید.

قانون استخدام

A خودتان داشته باشد، برای شما مهم خواهد بود که ما رعته ما رعای A

  1. واریزی های کارفرما: بای با حار وکیل خود کار کنی تا مطن شوی کgyen کانادا واریز می کنی ، از جمله واریزی های برناeres بازنش ، و واریزی های یمل szintén
  2. سازمان ایمنی کار بریتیش کلمبیا: باید اطمینان حاصلنان حاصل لدصیر دصل ةن زوم در این سازمان ثبت نام کرده اید.
  3. انطاق با قانون اسانداردهای اسامی: بای اط© مله الزامات مربوط به حاقل دمز ، اخطارها ، شرایط کار ، مرخصی اسعلاجی و حقوق اضgony کارelet megválta Pax Law سوالات تان به شما کمک کند.
  4. قراردادهای کار: بسیار مهم است که شرایط هر قرار،اد کر؇ص ررار بی تنظیم کنید. وکلای ما تجربه و دانش لازم را دارند تا به شما در تهی؂ ادهای کاری کامل برای همه کارمندانتان کمک کنند.
  5. Ezeketlélkezett با قانون حقوق شر بری کلمیا: ط قانون حقوق شر بری کلمیا ، کارمter حق د د vált در امان باشند. وکلای ما می تواند به شما کمک کند تا قوانین حقوق شر را رعای کنی و در صورت برز هوmutat هونmet ااداییایی ش váltak meg. شما خواهند بود.

سوالات متداول در کسب و کارهای کوچک

A

وکلای تجاری در بریتیش کلمبیا، بسته به تجربه، محل اه،محل دفت یشان، هزینه ساعتی 250 تا 800 دلار در ساعت را دریافت مٌنة.

آیا کسب و کارهای کوچک به وکیل نیاز دارند؟

کمک یک وکیل می تواند به شما کمک کند تا سود خود را افزد خود و کسب و کارتان را کاهش دهید و با خیالی آسوده تجد؆ت، تجار A چک نیستید.

ساده ترین ساختار قانونی برای یک کسب و کار کوچک چیست؟

شرکت انفرادی ساده ترین ساختار قانونی برای یک تجاستت ا. با این حال، انجام تجارت به عنوان یک شرکت انفرادی انفرادی مممم A

Hívj minket most
WhatsApp