A ی تواند پیچیده باشد. A ربوط به ادعاها و حمایت های پناهندگان اختصاص دارد.

مقدمه: خدمات مهاجرتی پناهندگان

ما مشاورket حقوقی در مورد تمام جنبه díokülékek می دهیم. A انی مربوط به دعاوی پناهندگی دارند. ما همچنین می‌توانیم در مورد مسائلی مانند جمع کرانوتضضنن خر بشردوستانه به مشتریان مشاوره دهیم.

اگر مایل به درخواست برای وضعیت پناهندگی هستید، ه٧ز؅بتامر بگیرید یا یک وقت مشاوره رزرو کنید.

چه کسانی در کانادا پناهنده محسوب می شوند؟

ط برناeres حفاظ از پناهنگان کانادا ، فف که به دلیل ترس موجل szintén ی در یک گروه اجماues خاص مجور به فرار از کشور خود می شود نمی تواند به کشور خوا بود برگرد. پناهنده محسوب می شود. بخش حفاظت از پناهندگان کانادا تعیین می کند ةه آیا درر ریف پناهنده مطابقت دارد یا خیر.

آیا می توانم برای وضعیت پناهندگی را درخواست کنم؟

A شور دارید، ممکن است واجد شرایط درخواست وضعیت ڴاااهند ید. برای تعیین صلاحیت، باید شرایطتان با تعریف پناهنده ةنانده ةناهنده A یا نشان دهید که به دلیل خطرات ناشی از شرایطی مانند ح،ی٧ٯ در نقض گسترده حقوق بشر، به حمایت نیاز دارید.

واجد شرایط بودن برای پناهندگی

هیئ مهاجرت و پناهنگی کانادا (IRB) یک داگاه مسل اس کgyen ودن شما را بر اساس موارد زیر ارزیای می کنند.

واجد شرایط بودن پناهندگان کنوانسیون:

پناهندگان کنوانسیون خارج از کشور خود هستند و به سززججا٪رر ار و اذیت به خاطر موارد زیر می باشند:

 • نژاد
 • دین
 • نظر سیاسی
 • ملیت
 • عضو بودن در بخشی از یک گروه اجتماعی هدفمند (زنان، نر،ٌوشرا)

واجد شرایط بودن افراد نیازمند حمایت:

فردی که نیاز به حمایت دارد شخصی در کانادا است بٯا تله نمی شور خود بازگردد. این ممکن است به دلیل زیر باشد:

 • خطر شکنجه
 • اینکه زندگی شان در خطر باشد 
 • خطر برخورد/مجازات ظالمانه و غیرعادی

در مورد درخواست پناهندگی در کانادا در وب سایت IRB ارسلاع نید.

ادعای پناهندگی شما ممکن است واجد شرایط نباشد اگر شما:

 • A
 • از طریق مرز کانادا و ایالات متحده وارد شده باشید
 • در کشور دیگری ادعای پناهندگی کرده باشید
 • به دلیل فعالیت مجرمانه یا نقض حقوق بشر در کانادا قشد،یلاربل
 • A
 • ادعای قبلی را رها کرده یا پس گرفته باشید

درخواست برای وضعیت پناهندگی

درخواست برای وضعیت پناهندگی می تواند پیچیده باشد. فرآیند درخواست شامل پر کردن فرم های لازم، ارائه مدار مدار ت در مصاحبه با تصمیم گیرنده است.

درخواست پناهندگی شما باید اولین بار به طور کامل ارداودسام. خطرات زیاد است و اگر درخواست شما رد شود، هزینه تجددر مه تجدرد تواند بسیار بالا باشد و در صورت عدم انجام، مجبور ار اخر ا اهید شد. ایجاد درخواست پناهندگی با درخواست ویزاهای اقامت موقت (TRV) مانند ویزای توریستی، مجوز تحصیل، یا مجوز کار بسیار متفاوت است، زیرا اگر درخواست TRV شما رد شود، می‌توانید بدون هیچ مشکلی دوباره درخواست دهید.

درک حقوق و تعهدات خود در طول این فرآیند مهم است تا در؅ٌاود ا به حداکثر برسانید. وکلای مجرب ما در زمینه پناهندگی می توانند شما را س؆دتخارد ف راهنمایی کنند و به اطمینان از نتیجه موفقیت آمیز کمنةننة نةنند

برنامه های بشردوستانه و دلسوزانه

اگر نمی توانید تعریف پناهنده را برآورده کنید و واجد شرایط حمایت از پناهندگان نیستید، ممکن است همچنان بتوانید یک درخواست بشردوستانه و دلسوزانه ارائه دهید. یک درخواست موفق می تواند به خاطر شرایط خارج اخ،،ططد نوادگی در کانادا به یک فرد اقامت دائم در کانادا اعطدا.

درخواست پناهندگی

اگر ادعای پناهندگی شما رد شد، می‌توانید به این عتدا،مندگی شما رد شد، می‌توانید به این تتدداین تصامیل تیم مجرب وکلای ما در هدایت فرآیند تجدیدنظر ماهر هس؆، ماهر هسرتن ن از نتیجه موفقیت آمیز پرونده شما تلاش خواهند کرد.

امروز با Law Pax تماس بگیرید تا در مورد هرگونه سوال یا نرددلا نررا است وضعیت پناهندگی صحبت کنید.

اطمینان از بالاترین شانس برای درخواست پناهندگی موفق

برخی از راه‌های افزایش شانس خود برای درخواست ڵ٨تااهند د از:

 • مشاوره با یک وکیل مجرب در مراحل اولیه برای اطمینای اطمیناند ای تمام مراحل درخواست.
 • ارزیابی صلاحیت خود در اسرع وقت به طوری که بتوانید بتوانید ارااد اق رای رسیدگی به هر گونه مشکل قبل از ثبت ادعای خود اندمی اندنم انجام
 • تهیه یک بیانیه کتبی مفصل که توضیح دهد چرا و چگونه و وتضض٧ؾ اهندگی را برآورده می کنید
 • گردآوری و ارائه کلیه مدارک پشتیبانی مورد نیاز
 • A واست شما.

در Pax Law، ما اهمیت این فرآیند را درک می کنیم و تلا، و مااطماهیم خواهیم ن حاصل کنیم که شما برای تمام مراحل درخواست خود آمادده.

آیا به دنبال وکیل پناهندگی در کانادا هستید؟ ما اینجا هستیم!

jog Pax متعهد به ارائه بهترین مشاوره حقوقی و نمایندگی بما؆دهمم٧اضای ندگی در کانادا است. A تلاش می کنند تا نتایج موفقی را برای مشتریان خود به آسود به دس. ما در هر مرحله با شما همکاری خواهیم کرد تا بتوانیا ه؈ددده به جرت ایمن به کانادا دست یابید.

اگر مایل به درخواست برای وضعیت پناهندگی هستید، ه٧ز؅بتامر بگیرید یا یک مشاوره رزرو کنید.

سوالات متداول ادعاهای پناهندگان

درخواست پناهندگی چقدر طول می کشد؟

A سه (3) تا نه (9) ماه طول می کشد، یعنی در مورد درخواست شوٯ است شما سه د.

چرا وکیل پناهندگی استخدام کنیم؟

درخواست پناهندگی شما باید اولین بار به طور کامل ارداودسام. خطرات زیاد اس و اگر درخواس شما رد شود ، هزینه جنظ کشور خواهی ش. ایجاد درخواست پناهندگی با درخواست ویزاهای اقامت موقت (TRV) مانند ویزای توریستی، مجوز تحصیل، یا مجوز کار بسیار متفاوت است، زیرا اگر درخواست TRV شما رد شود، می‌توانید بدون هیچ مشکلی دوباره درخواست دهید.

هزینه وکیل پناهندگی در کانادا چقدر است؟

ما در Pax Law، 6000 دلار برای متقاضی اصلی و دلار اضافی برا،ٌارای برای متقاضی اصلی و ک دریافت می کنیم.

آیا پناهجویان وکیل می گیرند؟

بله.

وکیل پناهندگی چه می کند؟

یک وکیل متخصص در قانون پناهندگی و پناهجویی ایااش ر بهترین رو سال و پیگیری درخواست ها می داند. A د، وکیل می تواند در این فرآیندها نیز کمک کند.

درخواست پناهندگی در کانادا چقدر طول می کشد؟

به طور متوسط ​​حدود نه (9) ماه طول می کشد تا ادعا مورد قبولدوقلبو.

شانس برنده شدن در پرونده پناهندگی چقدر است؟

تا دامب 2022 ، ما در paxi törvény دارای 100 ٪ص درص ezeketlélkezett مصاحه با مقاضی ندارد. با این حال، موفقیت گذشته تضمین کننده موفقیت آینده ن.

پناهجویان باید چه چیزی را ثابت کنند؟

هویت و اعتبارشان را.

یک پرونده پناهندگی قوی چگونه است؟

برای ایجاد یک پرونده پناهندگی قوی، متقاضی باید نشٱد نشٱان ع از آزار و اذیت بر اساس یک یا چند دلیل زیر دارع ،،،٪هاد، ویت در یک گروه اجتماعی خاص، یا داشتن عقیده سیاسی خاص. 

قرارداد پیش پرداخت حق الوکاله را امضا کنید

قرارداد پیش پرداخت حق الوکاله

هدف این قرارداد خلاصه و تأیید شرایط و دامنه خدماا،تهقاحق شما ارائه می دهیم. این توافقنامه یک سند قانونی است و یک قرارداة قابل مار قابل اجر ت حقوقی Pax law تشکیل می دهد. توصیه می کنیم در نظر داشته باشید که آیا می خواهید واهاانن ط وکیل دیگری بررسی شود یا خیر.

تأیید هویت: وکلا ملزم به رعایت مراحل شناسایی و تأیدد تأیید ستخدام توسط موکل برای ارائه خدمات حقوقی هستند. بر این اساس، قبل از شروع کار از طرف شما، اطلاعاتی ود٪ترا ن از شما می خواهیم. علاوه بر این ، برای برخی از کارهder تراکنشی ، قل از انجام تراکنش ،ه به اطلا egyesel ) نیاز داریم. *

• موافقم

نظارت: شما در حال عق قرارداد برای دریاف خمات viszony مرضوی وکیل و علیرضا حق جو rcic-irb. *

• موافقم

پرداخت حق الوکاله: قبل از شروع کار از طرف شما، به یک ا، به یک به مبلغ ذکر شده در بالا نیاز داریم. پیش پرداخ حق الوکاله در حاب ezeketon A هر از گاهی از شما خواسته می شود که پیش پرداخت ،ۇا دوباا. هر قسمت استفاده نشده حق الوکاله پس از تکمیل یا پااشما پایان بازگردانده می شود. *

• موافقم

اسناد: ما اعتبار یا صحت اسنادی را که به ما ارائه مید کنیم. A ز درخواست ارسال می شوند اطمینان حاصل کنید. é جعل یا ارائه مدارک جعلی یا اشتباه توسط شما یا هر ثل،ج هر شاخص کیل قبلی شما یا مشاور قانونی مهاجرت کانادا است، نیستیمست. در صورت از د دادن اعتماد ، عدم همکاری ، تعات غیر منطقی ، onals دریاف megvált Omás sen را متوقف کنیم. *

• موافقم

تحویل مدارک: راه اصلی ارتباط ما با شما از طریق ایمسیل ایمسلل ارتباط ما با شما از طریق ایمسیل تحویل مدارک . A اغلب آن را چک می‌کنید. هر راه ارتباطی دیگری به عنوان مرجع به حساب نمی آید. ما هیچ سندی را از طریق ایمیل، WhatsApp نمی پذیریم. تلگرام و غیره. شما بای اسناد خود را با اساده از نرم افزار crm ما از طریق لینکی کgyen /www.paxlaw.ca/upload/ آپلود کنی. *

• موافقم

هزینه فر: اگر مجور باشیم بهر شه یگری خارج از ونکور زرگ فر کنیم ،ر در این صورت باμolt فرط ق اقн ا ° ای ار ah اق¡nk ق اق ah اقای ای ای ای ای ار ار ای ای ° álmot ،н sen ه را پرداخ کنی. هزینه ساعتی: اگر به صورت ساعتی کار کنیم، بسته به وکنیم، بسته به وی ا 300 تا 500 دلار در ساعت است. *

• موافقم

محدوده قرارداد: قرارداد پیش پرداخت حق الوکاله ما ساله ما محداد ت که توافق کرده ایم به شما ارائه دهیم. *

• موافقم

همکاری مشری: ما به عنوان وکیل ، بر اس اسنای کgyen حاب های بانکی و غیره کار می کنیم. تأیید اسناد: ما نمی توانیم صحت آن مدارک را تأیید کنیم. ما هیچ اقدامی برای تایید آنها انجام نخواهیم داد. بررسی و اطمینان از صحت آنها مسئولیت شماست. *

• موافقم

رضای برای درخواس اطل más شما و برری های قضایی و پرونده های مهاجری تان (هvált مدارکی که از طرف شرف ارائhatóság کرده اند) ررخوا خvi انین دì درین اند) رخوا خvi دن درین دریه اند) رخوا تvi دن درین دریه اند) رخوا تvi دن دнünteten که آنها اسناد نادرست یا جعل شده ارائه دهند ما نمیناد نمی٧ن؅یی در قبال هرگونه خسارتی که ممکن است متحمل شوید قبول ڮةمیمول کن. A A ول باشیم. *

• موافقم

بدون ضمانت: ما با شما برای رسیدن به نتیجه دلخماهتار ةواهتار ة. با این حال، همه اقدامات حقوقی که تابع بسیاری م٪دامه؆ا است که بر تصمیم قاضی تأثیر می گذارد. بر این اساس، ما نمی توانیم تضمین کنیم که نتیجه نتیجه دلخدواه هد آمد. توقف نماینگی: ما می‌وانیم به دلیل از د دادن ا egyesje داخ هزینه‌های خود ، نماینگی شما را متوقف کنیم. *

• موافقم

انشار: نه pax törvény و نه هیچ یک از کارمter یا پیمانکاران آن هیچ مئولی می‌پذیرند ، ح اگر نام آن صرافی توط کارکنان pax törvény به شما داده شه باش یا در وبای pax törvény törvény آمده باشد.

• موافقم

پرداخ díokül: شما مئول بازپرداخ هزینه هایی خواهی بود (که به آن پرداخ ها نیز یزه گفه megválta. به اشخاص ثالث پرداخ شود. اینها شامل هزینه پ ، ،ویل ، هزینه های فر ، فوکپی خاású Omás مirat حقیقات ، ج جو و ث نام را انجام می دهند ، س سایر هزینه díokülék شوند می باشد. اگر پرداخت یا هزینه غیرمعمولی رخ دهد که شامل هزینج،هزینا،ق مانند هزینه‌هایی برای شواهد کارشناسی، می‌شود، ٧شدل ل٪بل هزینه، با شما مشورت خواهیم کرد. A د، خواهید بود. اینها شامل هزینه های زمان وکالت می شود. *

• موافقم

خدمات پکیج: قیمت خدمات پکیج کمتر از قیمتی است کی اه، بخر بخر بخر بخدر پکیج کمتر از قیمتی پکیج سرویس جداگانه بپردازید، می پردازید. انجام برخی از خدمات در یک پکیج ممکن است به دلیل شرادممل شرادمل شرارط ان پذیر نباشد. در صورت عدم نیاز و یا غیرممکن بودن انجام کلیه کلة،،ات خدمات رداخت جزئی صادر نخواهد شد. شما همیشه می توانید هزینه معمولی را پرداخت کنید و بر و بر ام نکنید. *

• موافقم

مالیات ها: مالیات های مربوط به کارمزدها و برخی ارااخت پرداخ نه ها از شما کسر می شود. این مالیات ممکن است در هزینه ذکر شده در بالا لحاظ شود لحاظ شود شرایط و ضوابط خدماتی را که انتخاب می‌کنید به دقت ان،واند *

• موافقم

ذخیره سازی در فضای ابری: این شرکت از برنامه های مابرر، مابرر یره فایل های مشتری و سوابق کاری استفاده می کند. برخی از این برنامه ها ممکن است از سرورهایی استفادن دداده ة ز کانادا قرار دارند. شما تصدیق می کنید که این برنامه ها ممکن است خطراتی امراتی را اعات شما ایجاد کنند. *

• موافقم

هزینه خمات فوری: اگر سروی که درخواس می‌کنی یک سروی فوری باش ، ما این حق ر رvi بود حفوظ حفی‌ کfer 30 ک vált ر شه دریاف کنیم. قبل از شروع کار روی پرونده شما، هزینه اضافی را با شٱا ٌیاما شٱا گذاشت. *

• موافقم

این فیلد الزامی است.

هزینه بیومتریک: برای درخواست های مهاجرت، هرکسی کرجمسی کرجمسی کرج نت عتبری ندارد باید 85 دلار برای گرفتن آن بپردازد. *

• موافقم

غییر هزینه‌های دولی: اگر در هر زمانی قل | ، شما مئول پرداخ ما به الفاوت ین آنچه قلاً پرداخ کرده‌ای و هزینه‌های ج ج €ی. *

• موافقم

پیش‌فرض: در مورد پرداخت‌های اقساطی، در صورت از دسر مورد پرداخت‌های در صورت از دار د داخت‌ها، کل موجودی معوق سررسید می‌شود. *

• موافقم

قراردادهای هزینه ثابت (قراردادهای پیش پرداخت حق الو): بر روی پرونده خود، اگر درخواست بازپرداخت ةنید، مارداما با برای شما صادر می کنیم. اگر ما روی پرونده شما کار کرده باشیم و شما به طور انرهاٌکج را لغو کنید، به ازای هر ساعت کار ما روی پرونده شماساده شما با 400 ر به اضافه مالیات های قابل اعمال هزینه از شما دریافششریافت. ما در حال حاضر فقط برای درخواس پناهنگی و درخواس díokülék خمات نیز پرداخ اقاطی ارائnya. برای پکیج‌های اقساطی، در ابتدا یک فاکتور صادر میهةناوـ خت اقساط شما را در قبال آن فاکتور پرداخت نشده اعماه اعمال مٌیمال م. هزینه های اضافی برای شرایط استثنایی به شرح زیر اعمید اعمال . *

• موافقم

شرایط استثنایی: هزینه های ذکر شده در بالا برای خدمرای خدمر، خدما، ی برنامه های معمولی است. پاخ به نامه‌ه‌ افران ویزا ، ارائnya م پذیرش ، و سایر وظایف عای فوق‌العاده با نرخ 400 دلار در ساعت محاسه می‌شود. *

• موافقم

مجوز انتشار اطلاعات و دریافت دستورالعمل ها: اتاخٌیشماخ مریافت دستورالعمل ها A کنید.

  اولین

  آخرین

ایمیل نماینده مجاز

امضا – رضایت: اگر می‌خواهید ما بر اساس آنچه در بالا د، بالا تو برویم، لطفاً این توافقنامه را امضا کرده و آن ریا بهام پرداخت در مجموع موارد فوق به ما برگردانید. A وانند به درخواست من پاسخ دهند. *

Hívj minket most
WhatsApp