اختلافات تجاری

امروز با یک وکیل دعاوی تجاری مشورت کنید


  • ارزیابی حقوق و مسئولیت های قانونی شما
  • مشاوره در مورد حل و فصل اختلاف شما
  • کمک در مذاکره برای حل و فصل اختلاف
  • دعوی قضایی

قراردادهای تجاری

A سی کند.


  • قراردادهای خدمات
  • توافق نامه های کاری، قراردادهای تجاری، اجاره ناماره نامه ت، ه
  • قراردادهای مشارکت و سرمایه گذاری مشترک

حقوق تجارت

A طول کسب و کارشان پیش می آید کمک می کنند. A هی تجاری آنها کمک کند.
اگر در طول کسب و کار خود با مشکل حقوقی مواجه ک٭ومققهو یاز دارید، همین امروز با Pax Law تماس بگیرید.

وکلای متخصص در اجاره تجاری

یکی از اولین گام ها در راه اندازی یک کسب و ٩ار ،یصن ت رد مکان مناسب برای شرکت است. A اید عوامل زیر را در نظر بگیرید. شما بای خود ملک ، شرایط قرارداد اجاره جاری پیشنهاد شه توط مالک ، محوی ilatkoztatja eztfer ، و تاثیر موقعی ملک بر اخذ مجوزهایی را که مکن اس برای شروues کار خود نیاز داشه باشی ، ا ،ای کنی. ، مانند مجوز لیکور.
در شرک pax törvény ، وکلای ما می‌واند با برری شرایط اجاره ، برری و توضیح ilatkozozott در هر فرآیند قانونی مجوز ، به شما در اجاره املاک جاری شما کمک کند. همین امروز با Pax Law تماس بگیرید!

وکلای متخصص در قراردادها و توافق نامه های تجاری

اگر در حال عقد قرارداد تجاری از جمله قراردادهای اهر،تتتزار ردادهای خدمات، قراردادهای خرید و فروش کالا ساز،ااددد هستید، به یک وکیل مورد اعتماد و آگاه در کنار خود نید اازداز در برابر خطرات تجارت محافظت کند. وکلای جاری می تواند به شما کمک کند تا در ezeketlélkezik ایط را به سودمندرین روش برای شما رسمی بند.
اگر به فکر عقد قرارداد هستید و از جزئیات حقوقی مطمددٌ مطمئن توصیه می کنیم همین امروز با یکی از وکلای ما مشورت کن.

سوالات متداول

قانون تجارت چیست؟

A یگر، قراردادهای تجاری و جنبه‌های حقوقی شروع و رار،،تااند می‌پردازد.

وکیل تجاری چه می کند؟

وکلای تجاری به مشتریان خود در جنبه حقوقی شروع و را،جج،جاند کمک می کنند. آنها می توانند در قراردادهای تجاری، اجاره نامه هلرامه های توانند تجادهای تجاری، اجاره نامه هارامه ت تجاری کمک کنند. به عنوان مثال، یک وکیل تجاری می تواند به موکلان خارر د A د.

تفاوت بین وکیل شرکتی و وکیل تجاری چیست؟

یک وکیل شرکتی به شرکت ها در زمینه حاکمیت قانونی وانونی وةناا ک می کند. یک وکیل تجاری به مشتریان خود در مورد توافق ٭امه ها نامه ها نامه ها نامه ها و برای انجام تجارت به آنها نیاز دارند کمک می کند.

برخی از مسائل حقوقی رایج در حقوق تجارت چیست؟

موعوues رایج حقوق جارت شامل مذرhatár ، تنظیم و برری قراردای حقوقی ، ر ری به مائل حقper و férj شرکای جاری اس.

سه ساختار مالکیت رایج برای یک کسب و کار کدامند؟

  1. شرکت سهامی: شرکت ها اشخاص حقوقی جدا از صاحبای و روساتن؆سااٌ خود شرکت ها تشکیل پرونده می دهند و مالیات می پردازند.
  2. تضامنی: شرکت های تضامنی اشخاص حقوقی هستند که زمانی زمانی های تضامنی اشخاص حقوقی هستند که زمانی تای تضامنی چندین شخص حقوقی دیگر (اشخاص حقوقی می توانند افراد ادة شٌا شند) با هم برای انجام تجارت شراکت ایجاد می کنند.
  3. مالکیت انحصاری: شرکت انفرادی کسب و کاری است که است افادد ،ه توسط ه می شود. افراد دارایی خود را از امور مالی کسب و کار جدا نمی د.ننن
Hívj minket most
WhatsApp