آشنایی با اقامت دائم کانادا از طریق خانواده

کانادا به دلیل استقبال از سیاست های مهاجرتی خود، ب؇؇ ورد، به ا سیاست های تجمیع اعضای خانواده مشهور است. طبقه بندی مقیم دائم کلاس خانوادگی یکی از ارةاااادم است که برای کمک به جمع شدن خانواده ها در کانادا طرادی طرادی. این ده به شهروندان کانایی و مقیم دائم اجه می دهد تا برای اقام دائم در راook ° ° ° ° ° عlex عخ هнüntetés ، فرزندان ح کفل و سایر اعضای خانواده واج شرایط حمای مالی کنن. در این پ وبلاگ ، جزئی جزئی cikkek مقیم دائم ده خانواگی کانادا رری خواkét کرد ، و ب cikkek به کما کما کما کمک کمک کvi کک ککی ککی ککی ککی ککی ککی ککی ککی ککی ککی ککی ککی ککی کfer ککfer کfer کfer کfer کfer کfer کfer کfer کfer کfer ez annakély. این ده کلی باز کردن دری برای آینده خانواده شما در قلب سرزمین زرگ فیشمالی باش.

درک دسته بندی دسته خانوادگی

برنامه حمایت مالی دسته خانواده بخشی از تعهد دخاج بانادا بانادا نواده است. A ازه دادن به خانواده ها برای زندگی مشترک در کانادا است. هنگام حمایت مالی از یکی از اقوام، حامی در کانادا اا،د برآورده کند و متعهد شود که از اعضای خانواده دود نراد مالی حمایت کند.

معیارهای لازم برای حامیان مالی

به جهت واجد شرایط بودن برای حمایت از یکی از اعضای از هه،وادنوان د یا مقیم دائم کانادا باید:

 • حداقل 18 سال سن داشته باشید.
 • در کانادا اقامت داشته باشید
 • A کنید تامین کنید.
 • قرارداد تعهد آوری را امضا کنی ، کgyen ن خویشاوند و راطه اش با حامی متmeد می‌کند.

چه کسی می تواند حمایت مالی شود؟

دولت کانادا به حمایت از اعضای خانواده زیر در طبقه اجدهااده بن ه می دهد:

 • همسران یا شرکای عرفی.
 • کودکان وابسته، از جمله فرزند خوانده.
 • والدین و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها، از جمله ا،ینه اوٌ مت های طولانی مدت موقت.
 • برادران، خواهران، برادرزاده ها، خواهرزاده ه،یا نوه ها یا نوه ستند، زیر 18 سال سن دارند و ازدواج نکرده و یا در یک د،یکسٱب.
 • تحت شرایط خاص، سایر بستگان ممکن است حمایت شوند.

فرآیند حامی شدن: راهنمای گام به گام

مرحله 1: واجد شرایط بودن را بررسی کنید

قل از شروues فرآیند حمای مالی ، اطمینان از اینکgyen توط ادارketon viszony مرت ، پناهنگان و شهرونی کانادا (IRCC) را دارند ، بار viszony اس.

مرحله 2: مستندات را آماده کنید

جمع آوری مدارک لازم، مرحله ای کلیدی است. این شامل اثبات رابطه با شخص مورد حمایت، سوابق مالرممهفررو است.

مرحله 3: درخواست حمایت مالی را ارسال کنید

حامی باید بسته درخواستی شامل هزینه های لازم را به ةل؆اد الس استی شامل هزینه های لازم را به ةلد برای جلوگیری از تاخیر، اطمینان از دقیق بودن همه اسااتعطلا.

مرحله 4: ارزیابی توسط IRCC

IRCC درخواست حمایت را ارزیابی خواهد کرد. در طول این مدت، آنها ممکن است درخواست اسناد اضافیدنام؆فی یا .

مرحله 5: تایید و نهایی سازی

پ از تایی ، از اعضای خانواده ح حمای خواسه می شود تا پورت خود را رeci eztfer روند ارائه دهد.

الزامات و تعهدات

این تعهد یک قرارداد قانونی بین حامی مالی و دولت کاسناد. حامی باید اطمینان حاصل کند که عضو خانواده نیازی بمةةنخه دة از دولت ندارد.

گزینه سوپر ویزا

برای والدین و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها که مایل به ؅ایل به ؅ایل به ا٪اا ند، سوپر ویزا یک جایگزین محبوب است. این به والدین و پدربزرگ ها و مادربزرگ ها اجازه می سدداد می دهد ال بدون نیاز به تمدید وضعیت خود در کانادا بمانند.

چالش ها و راه حل ها

عبور از پیچیدگی‌های دسته مقیم دائمی کانادا دٌی کلاد در لاد اند دلهره‌آور باشد. A بگذارد.

راه حل ها عبارتند از:

 • مشاوره با کارشناس حقوقی برای اطمینان از صحت درخواست.
 • اینکه در جریان هرگونه تغییر در قوانین و رویه بیداج مهاج .
 • برای تعهدات مالی از قبل آماده شوید.

Eredmény

دسته خانواده مقیم دائمی، گواهی بر تعهد کانادا به نادا به نادا به دور د خانواده است. خانواده ها با درک معیارهای لازم، دنبال کردن اهم بام دام لازم، دنبال کردن امم دا A

Pax Law را در هر مرحله از راه ارائه می دهد و به ساده سازی دهی فرآ اطمینان از بهترین شانس موفقیت برای حمایت مالی خانواد می کند.

کلید واژه ها:مهاجرت دسته خانوادگی به کانادا، ملحنداهنراهن بده کانادا، حمایت اقامت دائم، مهاجرت به کانادا، احداخاما ه، اقامت دائم کانادا برای خانواده.

Hívj minket most
WhatsApp