A اری از تازه واردان، اخذ مجوز کار است. در این مقاله ، انواérolási مخلف مجوزهای کاری موجود برای ezeketlélkezett مجوزهای کار آزاد همسر را تواهیم داد. ما همچنین فرآیند ارزیای أثیر بار کار (lmia) و برناeres کارگران خارجی موق (tfwp) را ° پ خ férj ‌های هر نوme مجوز حیای هسند.

مجوز کار چیست؟

مجوز کار سندی از اداره مهاجرت، پناهندگان و بهداسنة کارگران خارجی اجازه می دهد در کانادا استخدام شوند. مجوزهای کاری یا مخصوص کارفرما هسند یا آزاد هسند ، ب cikkek ار با هر کارفرمایی در کانادا باشند.

چه کسی به مجوز کار نیاز دارد؟

به طور کلی، هر کسی که شهروند یا مقیم دائم کانادا نیت اانادا نیست ر این کشور است، باید برای اخذ مجوز کار اقدام کند. ح اگر شما یک دانشجوی ین‌الملévő ه هه در یک موس Szeretnék د م ممکن اس باز nya به مجوز کار نیاز داشه باشی.

درخواست مجوز کار در کانادا

اکثر مهاجران برای کار در کانادا نیاز به مجوز کار دارنند دو نوع مجوز برای کار وجود دارد. یک مجوز کار ویژه کارفرما و یک مجوز کار آزاد.

انواع مجوز کار:

2 نوع مجوز کار وجود دارد، آزاد و مخصوص کارفرما. مجوز کار آزاد به شما امکان می دهد برای هر کارفرماار د ید، در حالی که یک مجوز کار خاص به یک پیشنهاد شغلی مرةةالی معت ی خاص کانادایی نیاز دارد. هر دوی این نوع مجوزها مستلزم آن است که متقاضیییٌیٌااران ن شده توسط اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادش.

مجوز کار ویژه کارفرما

مجوز کار خاص کارفرما چیست؟

یک مجوز کار مخصوص کارفرما، نام خاص کارفرمایی را بارز مج هستید، مدت زمانی که می‌توانید در آن کار کنید و محردتص ود) مشخص می‌کند.

چگونه برای مجوز کار ویژه کارفرما واجد شرایط می شوید:

برای درخواست مجوز کار خاص کارفرما، کارفرمای شما اردٌا ارد ه شما ارائه دهد:

• یک کپی از قرارداد کاری شما

• یک از ارزیای أثیر بار کار (LMIA) یا یک پیشنهاد شمارket اسام برارگر így رتال کارفرمایی دریاف کند)

ارزیابی تاثیر بازار کار (LMIA)

LMIA مدرکی است که کارفرمایان در کانادا ممکن است قبل دةه ار ایل ار ار ر بین المللی به آن نیاز داشته باشند. در صورت نیاز به یک کارگر بین المللی برای پر کردن موق اردن موق دا، یک LMIA توسط سرویس کانادا اعطا می شود. A ی انجام این کار در دسترس نیست. یک LMIA مثبت نامه تاییدیه نیز نامیده می شود. اگر یک کارفرما به LMIA نیاز داشته باشد، باید برای آن دد؇خ آن درخ به درخ

برنامه کارگران خارجی موقت (TFWP)

Tfwp به کارفرمایان در کانادا اجه می دهد تا زمانی که کارگران کاناد در در ی نی ، ک ک کook خارب ر را ر ر ر را ر ر ر ر ر ر ر م مه مه مه مه megvált کردن مشاغل اسام کند. کارفرمایان درخواست هایی را برای درخواست مجوز برااردةاراا خارجی موقت ارسال می کنند. این برنامه‌ه‌ توط سروی کانا ارزیای می‌شوند کgyen دهد. کارفرمایان باید به تعهدات خاصی عمل کنند کنند تا ةدااهخ بتواننند ران خارجی ادامه دهند. TFWP, ت و پناهندگان تنظیم می شود.

مجوز کار آزاد

مجوز کار آزاد چیست؟

مجوز کار آزاد به شما امکان می‌دهد تا توسط هر ددا،ارمة تخدام شوید، مگر اینکه کارفرما به‌عنوان واجد واجد واشدد برایر ذ. (https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/employers-non- compliant.html)

یا به طور منظم خدمات رقص، ماساژ، یا اسکورت ارائه می دهد. مجوزهای کار آزاد فقط در شرایط خاص داده می شود. برای مشاهده اینکه واج شرایط کام مجوز کار هس انادا به آرس (https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/ ) work-canada/permit/temporary/need-permit.html). پاسخ دهید.

مجوز کار آزاد مختص شغل نیست، بنابراین، نیازی نیسادتتات وز وسعه اجتماعی کانادا LMIA یا مدرکی مبنی بر اینکه وٌاطرای رتال کارفرمایی به شما پیشنهاد استخدام داده است، ادده ببد

اجازه کار آزاد همسر

A آنلاین ارسال کنند. سپس آنها نامه تاییدیه دریافتِ درخواست (AoR) را دریا٣ت م می کند درخواست آنها در حال پردازش است. هنگامی که نامه AoR را دریافت کردند، می توانند برای مجو برای مجو رت آنلاین درخواست دهند.

چگونه واجد شرایط مجوز کار آزاد می شوید:

متقاضیان ممکن است واجد شرایط مجوز کار آزاد باشند اگر:

• دانشجوی بین المللی باشند و واجد شرایط برنامه اجاسرة ااسزر لتحصیلی باشند.

• دانش آموزی هستند که دیگر توانایی پرداخت هزینه تح؆دداهاخ؆د؄ه.

• در حالی که تحت مجوز کار خاص کارفرما هستند، مورد ا٧ردمورد ا٧رد سوء گیرند یا در معرض سوء استفاده در رابطه با شغل خود هستن

• درخواست برای اقامت دائم در کانادا را کرده اند.

• یکی از اعضای خانواده تحت تکفل کسی هستند که برای اخدتتخد ام داده است.

• همسر یا شریک قانونی یک کارگر ماهر یا دانشجوی بین لد،ملد،ملد،ملهد،م.

• همسر یا شریک زندگی مشترک متقاضی برنامه آزمایشی مهاآش٪تاج تند.

• پناهنده، مدعی پناهندگی، شخص محافظت شده یا عضه خاندآاتٯنواتانوا

• تحت یک حکم منع بازگشت غیرقابل اجرا هستند. یا

• یک کارگر جوان هستند که در برنامه های ویژه شرکت می کند.

چگونه برای مجوز کار آزاد اتصالی اقدام کنیم؟

مجوز کار آزاد اتصالی (BOWP) به شما این امکان را می ظهرن؅مهد تا تصمیم در مورد درخواست اقامت دائم خود هستید، دداااددةاندد هید. A دائم زیر اقدام کند:

• اقامت دائم از طریق اکسپرس اینتری

• برنامه نامزدی استانی (PNP)

• کارگران ماهر کبک

• ارائه دهنده مراقبت از کودک در منزل یا کارگر دهنده مشتیلانی

• مراقبت از کودکان یا مراقبت از افراد با نیازهای ٧زابةهای پزبة

• اشتغال در طرح های کشاورزی-غذایی

معیارهای واجد شرایط بودن برای BOWP بستگی به این دا،د ةدةادد که زندگی می کنید یا در استان ها یا مناطق دیگر در کانادد ٯٌیدد ز A . برای واجد شرایط بودن باید در کانادا زندگی ةنید و بارا و بارا رنامه ریزی کنید. زمانی که درخواس شما در حال برری اس ، می توانی کانادا را ترک کنی. اگر مجوز کار شما منقضی شود و کانادا را ترک کنید، تاا ز درخواست جدید خود را دریافت نکنید، پس از بازگشت گةٌیانة٧یان ت. شما همچنین باید گواهی انتخاب کبک (CSQ) را داشته باشید،،اصص و و واست اقامت دائم خود باشید. همچنین بای مجوز کار فعلی و مجوز منقضی را داشه باشی ، اما وض fogam ود باشی.

اگر از طریق PNP درخواست دهید، برای واجد شرایط بودن برای BOWP باید در کانادا زندگی کنید و زمانی که درخواستی برای BOWP خود ارسال می کنید، برنامه ریزی کنید که خارج از کبک زندگی کنید. شما باید متقاضی اصلی درخواست اقامت دائم خود باشید. همچنین بای مجوز کار فعلی و مجوز منقضی شه را داشه باشی ، | ری خود باشی. A ه باشد.

می توانید به صورت آنلاین برای BOWP یا اگر در درد،للاردارد ، روی کاغذ درخواست دهید. معیارهای واجد شرایط بودن دیگری برای برنامه بمای ا٧ادد ده وجود دارد و یکی از متخصصان مهاجرت ما می تواند به دمند به شل در طول فرآیند درخواست کمک کند.

شرایط واجد شرایط بودن برای همه متقاضیان مجوز کار

واجد شرایط بودن برای مجوز کار ممکن است بسته به اینخخده اینه از کانادا درخواست می دهید تغییر کند.

به طور کلی شما باید:

• به افسر نشان دهید که زمانی که مجوز کار شما جااداد اود خواهید شد.

• نشان دهید که دارای بودجه کافی برای حمایت از خود و ادههادع و ارع و ار ر

• A ه ارائه گواهی عدم سوء پیشینه داشته باشید).

• خطر امنیتی برای کانادا ایجاد نکنید.

• از نظر جسمی سالم باشنی و در صورت لزوم تحت معایڌڌاردةینه پررش.

• برناeres ای برای کار برای کارفرمایی که در لی کارفرiás اس ، نداشه باشی.

• قصد نداشته باشید برای کارفرمایی کار کنید ةه مرتبسر ت۱تبسؾً اروتیک، خدمات اسکورت یا ماساژهای اروتیک ارائه می دهد. و

• برای تأیید واجد شرایط بودن خود برای ورود به کیرا، مد درخواست می شود به افسر ارائه دهید.

اگر خارج از کانادا هستید:

اگرچه هرک می تواند قل از ورiás به کانادا برای ویزا درخواس دهد ، به به به به به به اfer اfer اfer اfer اfer امine اصی را که توط فر ویزا تعیین شه اس ، برآورده کنی.

اگر داخل کانادا هستید:

A ر موارد زیر:

• شما مجوز تحصیل یا کار دارید که معتبر است.

• همسر، شریک زندگی مشترک یا والدین شما دارای شریعار،ی تحص هستند.

• شما فارغ التحصیل شده اید و مجوز تحصیل شما هنوز معاسبر هنوز معاسبر جد شرایط برای مجوز کار پس از فارغ التحصیلی هستید.

• شما یک مجوز اقامت موقت دارید که شش ماه یا بیشتر اارددب.

• شما منتظر تصمیم در مورد درخواست اقامت دائم از دااددل ة.

• شما برای وضعیت پناهندگی اقدام کرده اید.

• اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا شما را به عنواٌ پناهو ا شخص تحت حمایت به رسمیت شناخته است.

• A گری به مجوز کار نیاز دارید. یا

• شما یک تاجر، سرمایه گذار، انتقال گیرنده دحح؁تتتت، وافقنامه کانادا – ایالات متحده – مکزیک (CUSMA) هستید.

چگونه می توانم برای مجوز کار در کانادا اقدام کنم؟

برای درخواست مجوز کار، باید فرم درخواست را پر کناور ؅؅تود و ینه های لازم را داشته باشید.

• در مورد نحوه درخواست مجوز کار بیشتر بیاموزید.

اعتراض به رد شدن درخواست

اگر درخواست شما برای مجوز کار رد شود، ممکن است باا؇ق اعت تصمیم را داشته باشید. اگر از داخل کانادا درخواست داده اید، باید ظرف 15 رٳ؆د ه رد شدن این کار را انجام دهید.

تمدید مجوز کار

آیا می توانید مجوز کار آزاد را تمدید کنید؟

A رای تمدید آن اقدام کنید. A A زمانی که درخواست شما در حال بررسی است در کانادا بمد.ن A ضی می شود، تا زمانی که تصمیمی در مورد درخواست شما ود، ٪ماشج؁ کار بدون مجوز هستید. شما می توانید با همان شرایطی که در مجوز کار خود ااسر شاد د ادامه دهید. دارنگان مجوز کار خاص کارفرما بای با همان کارفرiás خود را غییر دهند.

اگر درخواس تمی مجوز کار خود را ب nekem بر ادامه کار در کانادا اساده کنی ، ح اگر مجوز شما در حین ری به درخواس شما منقضی شود. توجه داشه باشی که این ناeres 120 روز از زمان درخواس شما منقضی می شود. اگر هنوز تصمیمی تا آن تاریخ انقضا گرفته نشده است،ن،ماست،ن،نهم تا زمان تصمیم گیری به کار خود ادامه دهید.

انواع دیگر مجوزهای کار در کانادا

LMIA تسهیل شده (کبک)

LMIA تهیل شه به کارفرمایان اجازه می دهد تا برای lmia بون ارائhatósági را برای اسام کارگران خارجی برای مشاغل انخای آان تر می کند. A است که فهرست آنها سالانه به روز می شود. با توجه به روند تهیل ش Szeretnék Omás vesیهای دمز بالا ، کهر کام شرایط خاص خود را دارند ، درخواس دهد. اگر کارفرما به کارگر خارجی ezeketon ای برای lmia ح جریان موقعی با دمز بالا درخواس دهند. اگر دستمزد کمتر از میانگین دستمزد ساعتی برای مماان برای بستان استان ارفرما تحت جریان موقعیت دستمزد پایین درخواست می دهد.

LMIA تسهیل شده شامل مشاغل با تقاضای بالا و صنایعی است بوی است ةه کار در کبک مواجه هستند. لیست مشاغل را فقط به زبان فرانسه می توانید در اینجا بینجدhttps://www.quebec.ca/emploi/embauche-et-gestion-de-personnel/recruter/embaucher-immigrant/embaucher-travailleur-etranger-temporaire).

اینها شامل مشاغل طبقه بندی شده در طبقه بندی ملی مشآ،،زززل لات، تجربه و مسئولیت ها (TEER) 0-4 است.

جریان جهانی استعدادها

جریان جهانی اسعداد به کارفرمایان این امکان رsten ر منحصر به فرد را در مشاغل منخ اسام کنند. این برناeres به کارفرمایان در کادا اجازه می دهد تا از از meth نیازهای مشری خاص و رقاب در مقیاس جهانی اساده کنن. A حصر به فرد دسترسی پیدا کنند تا به رشد کسب و ةار خود کنن کما همچنین این مورد برای پر کردن موقعیت‌یهای کارگران ار، ٪ٶاس ا که در فهرست مشاغل استعدادهای درخشان فهرست شده اسرر، شده اسرر، ه است. (https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/foreign-workers/global-talent/requirements.html#h20).

در صورت استخدام از طریق این جریان، کارفرما باید اارماید ازز ط کار ایجاد کند، که نشان دهنده تعهد کارفرما به فعالا،فعالا،ه ر مثبتی بر بازار کار کانادا خواهد داشت. این طرح به منظور ارزیابی میزان پایبندی مؤسسه به اند، خاس؆د تحت بررسی های پیشرفت قرار می گیرد. توجه داشته باشید که بررسی فرآیند جدا از تعهدات هابوطتTFبابوط WP است.

ویزای بازدید کننده برای اجازه کار در کانادا

تفاوت بین مجوز کار و ویزای کار

ویزا اجازه ورود به کشور را می دهد. مجوز کار به اتباع خارجی اجازه می دهد در کانادا کانادا کان دنة.

واجد شرایط بودن برای برنامه ویزای بازدید موقت براة براة

معمولاً بازدیدکنندگان نمی توانند برای مجوز کار اادادداخز د است دهند. تا 28 فوریه 2023 ، یک megvált مجوز کار درخواس دهند. A ریه 28 برای مجوز کار خاص کارفرما درخواست دهید. A از 2023. فوریه 24. درخواست داده اند اعمال نمی شود. ، هنگام درخواست مجوز کار نیز باید وضعیت بازدیدڹبادت؅دنننده اشید. اگر وضعیت شما به عنوان یک بازدیدکننده منقضی شده اردده اسد، خواست مجوز کار، وضعیت بازدیدکننده خود را بازیابی د.ن A نید برای بازیابی آن به صورت آنلاین درخواست دهید.

آیا می توانید ویزای دانشجویی را به مجوز کار تغییر د؟هی

برنامه اجازه کار پس از فارغ التحصیلی (PGWP)

برناeres pgwp به دانشجویان خواسه که از موسات آموزشی تعیین شه (dlis) در کاناداغارغ الحصیل شه ار اook ار اook ار ار ار ا\ ار vált دریاف کنند. شایان ذکر است، تجربه کاری در دسته های TEER 0, 1، 2 یا 3 است، اجربه ااری در دسته های TEER P به دست آمده است، به فارغ التحصیلان این ام٩ان را می ب،اهد دن دائم از طریق کلاس تجربه کانادا در برنامه اکدداۮ؆داۮ تر . دانش‌آموزانی که برنامه حصیلی خود را کمیل کرداند ، می‌واند ط مقررات مهاج و وار ح ح vált مورد درخواس pgwp آنها صمیم‌گیری می‌شود ، در صوری که همه معیارهder

• دارندگان فعلی یا قبلی یک مجوز تحصیلی معتبر هنگامارخااخارخ مه PGWP

• ثبت نام در DLI به عنوان دانشجوی تمام وقت در یک برنامه برنامه آمهامه آه ای یا آموزش عالی

• مجوز کار کردن خارج از دانشگاه بدون مجوز کار را داشده داشته

• از حداکثر ساعات کاری مجاز فراتر نرفته باشند

به طور کلی، اخذ مجوز کار در کانادا یک فرآیند ک،اۆد مرحل زمند بررسی دقیق شرایط و صلاحیت های فردی شما است. A با کارفرمای خود کار کنید و الزامات LMIA و TFWP را درک کنید. با آشنایی با انواues مخلف مجوزها و فرآیند درخواس ، ی توانی شانس موفقی خود رsten نادا برداری.

این پست وبلاگ فقط برای اهداف اطلاعاتی است. لطفا برای مشاوره با یک متخصص مشورت کنید.

Referenciák:

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/permit/temporary/need-permit.html

• https://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/answer.asp?qnum=1163&top=17

• https://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/answer.asp?qnum=176&top=17

• https://ircc.canada.ca/english/helpcentre/answer.asp?qnum=163&top=17

• https://www.canada.ca/en/employmegnt-social-development/services/foreign-workers/quebec/simplified-process.html

• https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/permit/temporary/extend.html

• https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/permit/temporary/extend/expired-permit.html

• https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/permit/temporary/extend/after-apply.html#online

• https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/extend-permit/bridging-open-work-permit.html

• https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada/permit/temporary/apply.html

امروز با وکلای مجوز کار کانادایی Pax Law تماس بگیرید

اگر برای درک فرآیند، پر کردن درخواست یا درخواست درخواست ترد،ررد،ترد شدن به کمک نیاز دارید، با وکلای مجرب مهاجرت Pax Law تماددییدددد Pax Law اینجاست تا به شما کمک کند و می تواند در مورد درخورد درخواج نادا مشاوره حقوقی ارائه دهد. اگر درخواست شما برای مجوز کار رد شده است، گرخواسد ة؅ توا٧ند ا درخواست رد شده مورد رسیدگی قرار گیرد.

در paxi törvény ، وکلای مجرب ما در زمینه مهاجرت و اجه کار کانادا می تواند در megvált کانادا کمک کند.

اگر مایل به درخواست برای مجوز کار در کانادا هستیارر؅و،ای ههه ماس بگیرید یا یک مشاوره رزرو کنید.

اطلاعات تماس دفتر

پذیرش Pax Law

تلفن: 9529-767 (604) 1+

ما را در دفتر پیدا کنید:

233 – 1433 Lonsdale Avenue, North Vancouver, British Columbia V7M 2H9

اطلاعات مهاجرت و خطوط پذیرش:

واتس اپ: 6869-789 (604) 1+

واتس اپ: 2290-837 (604) 1+

سوالات متداول در مورد مجوز کار

آیا ارزش استخدام وکیل مهاجرتی در کانادا را دارد؟

کاملاً. تعداد زیادی مسیرهای مهاجرتی، قوانین پر شمار،یییی قسا؆ن وجود دارد که به هر جریان مهاجرت مربوط می شود. اگر درخواس توط ادارket megvált درخواس مهاجرت و فاع از آن مناس اس.

چه مدت طول می کشد تا یک درخواست تایید شود؟

برنامه ها به طور متوسط ​​از سه (3) تا شش (6) ماه طول می کشد. با این حال، زمان‌های پردازش بستگی به شلوغی IRCC دارنٌٌمممو تضمینی ارائه کنیم.

A آیا به مجوز کار نیاز دارم؟

پاسخ این است که، بستگی دارد.

A ان مهاجرتی تحت نظارت کانادا (RCIC) مشورت کنید.

هزینه درخواست مجوز کار چقدر است؟

مجوزهای کار بسیار متفاوتی وجود دارد و هزینه ؈یاراد بانونی است بسته به نوع آن از 3000 دلار شروع می شود.

آیا می توانید یک ارزیابی مجوز کار برای من انجام دهید؟

چیزی به نام «ارزیابی مجوز کار» وجود ندارد. ارزیابی تاثیر بازار کار (LMIA) فرآیندی است که در برخی س٬تٌاسد وز کار مورد نیاز است. سرویس کانادا LMIA را انجام می دهد. با این حال، Pax Law می تواند به شما در فرآیند LMIA کمک کند.

مجوز کار چند سال طول می کشد؟

بستگی به نوع برنامه، شغل متقاضی و عوامل مختلف دیگر ددر.

حداقل حقوق برای مجوز کار در کانادا چقدر است؟

هیچ حداقل حقوقی برای مجوز کار در کانادا وجود ندارد.

آیا می توانم بدون کار مجوز کار کانادا را دریافت کنم؟

A آزاد معاف از LMIA دریافت کنند.

من از مجوز کار کانادا محروم شدم. آیا می توانم به این تصمیم اعتراض کنم یا دوباره درخنة؟اا

بله، ما می‌توانیم پرونده رد شده شما را به بازبینیدازبینی بب گاه فدرال این پرونده را بررسی کند و استدلال‌های اٱة؅های ما ر آیا رد شدن تصمیم معقولی توسط افسر ویزا بوده است، بشنومیم بشن.

ارزیابی تاثیر بازار کار (LMIA) چیست؟

به طور خلاصه، این فرآیندی است که در آن مقامات تصمی؆متصمیم یک موقعیت شغلی در کانادا مورد نیاز است یا خیر.

Hívj minket most
WhatsApp