تأسیس شرکت در بریتیش کلمبیا فرآیند ثبت شرکت به شرکت به عنوص به عنوان داگانه در این ایالت است. تأسیس گامی حیاتی برای هر کسب و کاری است که به دنباه ووتعثل تت ان یک نهاد حقوقی مجزا از صاحبان و گردانندگان آن است. أ ک ک و کار شما مزای مخلفی دارد ، ماند محود کردن ash برای وصول راح تر وجوه.

در مورد تأسیس شرکت در بریتیش کلمبیا سوالی دارید؟ وقت مشاوره بگیرید

با این وجود، تأسیس شرکت مستلزم مراحل قانونی خاصی است. A نش قوانین شرکتی و دانش حقوقی است. Pax Law Corporation می تواند به شما در خدمات جامع تأسیس شرکت ةمک کنئنمممند تا و کار شما در بریتیش کلمبیا مطابق با تمام الزامات الزامات الزامات الزامات اقوق ی تجاری ثبت شده است.

خدمات ما در زمینه تأسیس شرکت در بریتیش کلمبیا تجردد،اببه رای صاحبان مشاغلی که به دنبال ثبت مشاغل خود هستند هستند ده،،دد ار. این خمت برای پاخگویی به نیای منحص 9 ، ث اسناد در اداره ث شرک بری کلمیا ، و ahhon آمادgyen

خدمات ثبت شرکت Pax Law شامل تمام مراحل زیر است:

خدمات Pax Law در زمینه تأسیس شرکت در بریتیش کلمبیا

برای تعیین ساختار شرکتی مناسب برای کسب و کار خود با وارج و ورت کنید.

درخواست و دریافت رزرو نام برای شرکت شما.

درخواست و دریافت هر گونه تاییدیه نظارتی که برای ایراةدی ایر ای (در صورت وجود) نیاز دارید.

تهیه کلیه اسناد قبل از تاسیس، از جمله پیش نویس اسسرنت اساسن تار شرکتی مورد نظر شما را منعکس می کند.

A

مراحل پس از ثبت، مانند تهیه دفترچه سوابق شرکت، تاویم امداران و روسا، ثبت مرکزی اوراق بهادار و گواهی سهام.

A تأسیس (بدون هزینه اضافی).

خدمات تأسیس Pax Law برای مشاغل کوچک و کارآفرینانی ةه اادن ةه بهدن خود به عنوان اشخاص حقوقی هستند، طراحی شده است. ما مشاور ezen و راهنolt حقوقی شخصی را شه مشریان در طول فرآیند شرک | A این شامل مشاوره در مورد ساختار شرکتی است که به بهسوجه بهتریه کار آنها مناسب است، تعداد سهامداران مورد نیاز، ونخات۪ه قدم که می توانید پس از تأسیس شرکت بردارید انجام دهید.

به اطلاعات بیشتر در مورد تأسیس شرکت نیاز دارید؟ توضیحات ما را بخوانید!

علاوه بر این، ما موافقت خواهیم کرد که به‌مدت یک سثبتاراؾؾل ، برای دفتر ثبت سوابق شرکت شما به‌صورت رایگان اقداٌ اقدام.

A ن و ساده کنیم. ما متعهد به ارائه خدمات با کیفیت بالا هستیم وف،اصرمد کارآمت ه و متناسب با نیازهای منحصر به فرد هر مشتری باشد.

A ش پرداخت حق الوکاله را در زیر آمده تکمیل و امضا کنید.

قرارداد پیش پرداخت حق الوکاله تأسیس شرکت

نام موسس *

نام

  نام خانوادگی

ایمیل موسس *

آدرس مؤسس *

  آدرس خط 1

  آدرس خط 2

  Hónap

  ایالت / استان / منطقه

  کد پستی

کشور

شماره تلفن موسس *

خدمات درخواستی *

• تأسیس شرکت با شماره – 1,359.00 دلار

• تأسیس شرکت با رزرو نام معمولی – 1,390.50 دلار

• تأسیس شرکت با رزرو فوری نام – 1490.50 دلار

انتخاب نام برای شرکت شما

انتخاب نام دوم برای شرکت شما

انتخاب نام سوم برای شرکت شما

شرایط ارائه خدمات حقوقی

A مندرج در این نامه اقدام می کنیم.

برای اینکه بوانیم وظایف خود را به عنوان مشاette هی و با ما کاملاً صاق باشی. ما فقط در صورتی می توانیم به درستی نماینده شما بااشًم باشیم. اگرچه انتظار هیچ مشکلی را نداریم، لطفاً توجه تیدار باشاصه تضاد منافع نمی‌توانیم به نمایندگی شما ادامه دهیم. ما برای رسیدن به نتیجه دلخواهتان با شما همکاری خواهةری خواه. با این حال، ما نمی توانیم تضمین کنیم که نتیجه دلخوجه ه دلخواه دست خواهد آمد. برای اینکه ما در جهت نتیجه دلخواه شما تلاش هةنیم، لازمیم، لاز شرایط مندرج در این قرارداد پایبند باشید.

A سایی و تأیید مشتری انجمن حقوقی بریتیش کلمبیا ر؇ا ائده،.

ما انظار داریم که اکثر کارهder توط وکیل جاری شرک pax törvény ، امی قربانی انجارد álmában ezik álmában حف sen ezik حف sen ezik حف مارد ezik ezik وظ می داریم که یک دار ، وکیل ، دانشجوی ث نام شه را تkett کنیم یا خمات یک کیلل یک وکیل یک یک یک یک یک یک یک یک fogyasztható A ر ما ضروری یا مطلوب باشد.

هزینه ارائه خدمات شرکت ما عبارت است از:

1. 900 دلار + مالیات متعلقه به هزینه های قانونی (1008 دلار).

2. هزینه رزرو نام، در صورت وجود:

1. 31.5 دلار برای گرفتن یک رزرو نام معمولی.

2. 131.5 دلار برای رزرو نام فوری.

3. هزینه ای که توسط اداره ثبت بریتیش کلمبیا کلمبیا برای تأسد ت می شود: 351 دلار.

مجموع: 1390.5 دلار یا 1490.5 دلار، بسته به نام رزرو شده.

ما فقط پس از دریافت مبلغ پیش پرداخت برای سرویس سرویس درخوا، روی پرونده شما را آغاز خواهیم کرد.

این قرارداد تعهدات قانونی مهمی را ایجاد می کند. توصیه می‌کنیم قل از امضای این قرارداد پیش پرداخ ، تا آنجایی کgyen کgyen باوت و جربان اعتماد داری ، حث ک کنی ور صورت مناس بودن مشاورizet حقوقی مسل ، ، ر ر و مشاورizet volt حقوقی بررسی کنید.

شما همیشه می توانید مشاوران حقوقی را تغییر دهید ولرةٌید ولو و ی دیگری را استخدام کنید تا برای شما اقدام کند.

اگر از مشاور حقوقی دیگری استفاده می کنید، ایین مساور مساول مسئول ن شوید صورتحساب های ما پرداخت شده اند. اگر این کار را نکنید ما این حق را خواهیم داشة که ارون ل جدید ارسال نکنیم.

شما این حق را دارید که استفاده از خدمات ما را پس اطةاخ ت Pax Law خاتمه دهید. با توجه به تعهدات ما د¿ را به دلایل خوی که شامل موارد زیر اس ، اما محود به موارد زیر نی ، خ ahhon fi:

1. اگر در هر درخواست منطقی با ما همکاری نکنید.

A

3. اگر ادامه عمل ما غیراخلاقی یا غیرعملی باشد.

4. اگر حق الوکاله ما پرداخت نشده باشد. یا

5. اگر نتوانید حساب های ما را هنگام ارائه پرداخت کنید.

ما حق انصراف را به عنوان مشاور حقوقی شما برای خود مٌردمورد ف. می‌دانید که در صورت انصراف، ممکن است نیاز به استاز به استخددج ته باشید.

ما سعی خواهیم کرد در اسرع وقت پیام های تلفنی شما ابب، مۅا رها جم یمیل ها یا نامه های شما پاسخ دهیم، اما همیشه ةر، ایاوان همان روزی که آنها را ارسال کردید انجام دهیم. ما اغلب در دادگاه به نمایندگی از مشتریان حضور داریم. ما زمان خود را در آن دورamion به آن مشری اخاص می دهیم و تنها توانایی محوی حاμper megvált ه ایمیل ها یا نامه های آنها داریم.

لطفاً توجه داشته باشید که شرکت ما از فضای ابری براسدهیاای س A ه شود.

اگر موارد فوق را قابل قبول می دانید، لطفاً این تواً این توافقق کر شده در زیر امضا کنید.

Hívj minket most
WhatsApp