در سیستم قضایی کانادا به دعاوی غیر از مسائل کیفری و خانواده دعاوی حقوقی می گویند. دعاوی حقوقی جهت حل و فصل مشکلات بین اشخاص حقیقی و حقوقی و غالباً بر اساس قراردادهای خصوصی می باشد. برای مثال، مشکلات بین شرکا، مالک و مستاجر، کارفرما و کارگر، و غیره از این جمله می باشند. چنانچه پس از مذاکره و میانجیگری مشکلات حقوقی شما غیر قابل حل به نظر می رسند، وکلای دادگستری مجرب فارسی زبان شرکت حقوقی پکس می توانند شما را در این مهم یاری دهند.

دعاوی بین شرکا

دعاوی بین کارگر و کار فرما

دعاوی حقوقی با شرکت های بیمه

دعاوی بین همسایه ها

صدمات روحی و جسمی

سوانح رانندگی

6047679529
Directions