در صورت ریجکتی ویزای تحصیلی کانادا در ابتدا می بایست از دلایل ریجکتی ویزا مطلع شد. برای این مهم می بایست دستنوشته های افسر مهاجرت و یا نوت آفیسر را شخصی که تحصیلات و تجربه حقوقی در امور دالت اداری دارد بررسی کند. زمانی که وکیل دادگستری کانادا جهت رفع ریجکتی ویزای کانادا اقدام کند، دادگاه فدرال موظف می شود که دستنوشته های افسر مهاجرت را جهت بررسی تقدیم وکیل شاکی کند. وکلای دادگستری جهت احراز صحت مدارکی که در لوایح به آن ها اشاره می کنند، نیاز به راستی آزمایی مدارک دارند و جهت این مهم فقط از مدارک دست اول استفاده می کنند و بنابراین از نظر ما تهیه ی دستنوشته های افسر مهاجرت توسط خود شخص متقاضی ویزا کاری بیهوده می باشد. در ذیل این متن دلایل قابل دفاع در دادگاه و غیر قابل دفاع در دادگاه فدرال از در پروسه ی بررسی قضایی تقاضای مردود شده ی ویزای تحصیلی را معرفی می کنیم

نبود نامه پذیرش معتبر از دانشگاه مورد تایید اداره ی مهاجرت – غیر قابل دفاع

نداشتن مدارک کافی – غیر قابل دفاع

عدم برخورداری از تمکن مالی مناسب – غیر قابل دفاع

نامشخص بودن منابع مالی اعلام‌شده از طرف متقاضی برای پوشش هزینه‌های تحصیلی در کانادا – غیر قابل دفاع

نتوانید کانادا را بعد از پایان تحصیلات خود ترک کنید – غیر قابل دفاع

سوابق تحصیلی ضعیف – قابل دفاع

انتخاب رشته‌ی نامرتبط با رشته تحصیلی قبلی – قابل دفاع

نداشتن سابقه سفرهای خارجی – قابل دفاع

نداشتن وابستگی‌های قابل‌توجه به کشور ایران – قابل دفاع

داشتن برخی از مشکلات جسمی و روحی – غیر قابل دفاع

داشتن سوءپیشینه – غیر قابل دفاع

ارسال مدارک جعلی – غیر قابل دفاع

اشتباه افسر اداره مهاجرت در اعلام ریجکتی ویزای تحصیلی کانادا – قابل دفاع

6047679529
Directions