بریتیش کلمبیا را برای تحصیل و زندگی انتخاب کنیم؟
به بریتیش کلمبیا بیایید و تحصیالتی در سطح استانداردهای جهانی و زندگی در باختریترین استان کانادا را تجربه کنید.

ًدر باالترین ردیفهای ردهبندیهای جهانی برای شهرهای ما مرتبا قابلیت و کیفیت زندگی پدیدار میشوند. دانشگاههای ما مدام در ردهای هماهنگ باالی دانشگاههای کانادا جای میگیرند، و نظام آموزشی کامال ما یک الگوی جهانی برای آموزش مترقی و انعطافپذیر است.

هر ساله، بیش از ۱۰۰،۰۰۰ دانشجو و دانش آموز برای تحصیل در سطحهای گوناگون آموزشی به بریتیش کلمبیا میآیند. بسیاری از آنها پس از پایان تحصیل، اینجا را برای اقامت برمیگزینند.

دلیلهای این انتخاب عبارتند از:
• پایبندی ما به سرمایهگذاری در آموزش با کیفیت، بریتیش کلمبیا را به یک گزینهی طبیعی برای دانشجویان بین المللی تبدیل میکند.
• تضمین کیفیت آموزشی – یک خط مشی رسمی و بینظیر از سوی ماست که با تضمین کیفیت باالی نهادهای آموزشی ما از منافع دانشجویان حفاظت
میکند.
• بریتیش کلمبیا مکانی خوشایند و هیجان انگیز برای تحصیل است.
ما جامعهای سرزنده و جمعیتی جوان و متنوع داریم.
• کالنشهرها و شهرهای کوچک در هر منطقه از استان ما، که دارای جغرافیای متنوعی است، استانداردی جهانی برای زندگی و فرصتهایی هیجانانگیز برای آموزش و کار فراهم میکنند.
• تنوع فرهنگی بریتیش کلمبیا و اشتهار آن برای ایمنی و امنیت آن را به یک گزینهی پر هوادار برای دانشجویان بین الملل تبدیل میکنند. بریتیش کلمبیا دارای جمعیتی متنوع و چند فرهنگی است، و یک مقصد پر هوادار برای دانشجویان از سراسر جهان است.

منبع اطلاعات فوق دولت کانادا می باشد

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.welcomebc.ca/In-Your-Language/documents/T45285_Persian.aspx&ved=2ahUKEwj0oZPKvbzyAhXcPH0KHb6bCqM4ChAWegQIBxAB&usg=AOvVaw1l68qawGjH_sk_oQfl1OKT


0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6047679529
Directions